ข้าว กข43

กข43

                   ด้วยคุณประโยชน์ของข้าว กข43 ข้าวขาว นุ่ม ให้น้ำตาลต่ำ ซึ่งอุดมไปด้วยคุณค่า
ทางโภชนาการและสารอาหารที่สมบูรณ์ ถือเป็นข้าวทางเลือกสำหรับผู้ใส่ใจสุขภาพซึ่งกำลัง
เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมาก
"ข้าวขาว นุ่ม น้ำตาลน้อย อร่อยได้สุขภาพ"

จุดเด่นของข้าวพันธุ์ กข43

มีค่าการแตกตัวเป็นน้ำตาลน้อย

เมื่อข้าวมีการแตกตัวเป็นน้ำตาลน้อยทำให้ร่างการสามารถดูดซึมน้ำตาลจากข้าวได้น้อยลงเช่นกัน

ค่าดัชนีน้ำตาลระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ

คือค่าที่บอกถึงความสามารถในการเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด. ถ้า ดัชนีน้ำตาล ต่ำ แสดงว่าเพิ่มระดับน้ำตาลน้อย

มีคาร์โบไฮเดรตทนต่อการย่อย

ข้าว กข43 เป็นข้าวที่มีคาร์โบไฮเดรตทนต่อการย่อยได้ดีกว่าข้าวอมิโลสต่ำสายพันธุ์อื่น

“ ข้าว กข43 ”

                    ข้าวกข43 เป็นพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการศึกษาวิจัยและพบว่ามีค่าการแตกตัวเป็นน้ำตาลน้อยและมีค่าดัชนีน้ำตาลอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ คาร์โบไฮเดรตของข้าวมีลักษณะที่ทนต่อการย่อยได้ดีกว่าข้าวอมิโลสต่ำพันธุ์อื่นซึ่งถือเป็นข้าวทางเลือก ของผู้ใส่ใจสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคไต
                    นอกจากนี้จุดเด่นของข้าวพันธุ์กข43 คือเป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงต้านทานโรคไหม้คุณภาพการสีดีสามารถนำมาทำเป็นข้าวขาว 100% ได้เมื่อหุงต้มจะมีลักษณะนุ่มมีกลิ่นหอมอายุการเก็บเกี่ยว 95 วันด้วยวิธีหว่านนาตมหรือ 105 วันโดยวิธีปักดำ ผลผลิตเฉลี่ย 560 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งถือเป็นทางเลือกให้เกษตรกรสำหรับปลูกข้าวเพื่อเลี่ยงความเสี่ยงจากน้ำท่วมได้ดี
"ข้าวนุ่ม ให้น้ำตาลต่ำ สำหรับผู้ใส่ใจในสุขภาพ"

การเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดข้าว กข43

                    เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ให้แก่เกษตรกร ว่าผลผลิตจะสามารถจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม มีตลาดรองรับอย่างแน่นอนผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวกรมส่งเสริม สหกรณ์และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้มีการบูรณาการการดำเนินการดังนี้
                    การกำหนดเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ ด้วยกรมการข้าวกำหนดตรารับรองบนบรรจุภัณฑ์ข้าวกข43 เป็นข้าวที่มีคุณภาพได้รับการรับรองจากกรมการข้าวลูกด้วยกลุ่มชาวนาที่ขึ้นทะเบียนนาแปลงใหญ่ สปกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การดูแลของสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกเพื่อให้มั่นใจว่าข้าวที่ปลูกให้ผู้บริโภคเป็นข้าวกข49 3 ที่กรมการข้าวให้เมล็ดพันธุ์ข้าวไปปลูก 4 แปลโดยสหกรณ์หรือโรงสีข้าวที่ได้รับมาตรฐาน GMP และข้าวสารได้รับการรับรองมาตรฐาน Q เพื่อสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้โดยระบบ QR Track (พัฒนาโดยมกอช.และกรมการข้าว) เมื่อผู้บริโภคสแกนคิวอาร์โค้ดจะทราบถึงข้อมูลแหล่งที่มาของข้าวได้


1121

บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ ข้าว กข43

ตันข้าวเปลือก

การเชื่อมโยงตลาดตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง


                    กระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายใน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมการข้าวและกรมส่งเสริมสหกรณ์และจัดประชุมเชื่อมโยงการรับซื้อข้าวก็ขอ 43 ระหว่างผู้ประกอบการแปรรูปข้าวที่ประสงค์รับซื้อข้าว กข 43 กับสหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตข้าวกข43 เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 สรุปการประชุมเชื่อมโยงการรับซื้อข้าวระหว่างผู้ประกอบการแปรรูปข้าวจำนวน 7 รายและสหกรณ์การเกษตรจำนวน 8 แห่งปริมาณผลผลิตข้าวเชื่อมโยงได้ทั้งสิ้น 1121 ตันข้าวเปลือก


                    การเชื่อมโยงตลาดข้าวกข43 เข้าสู่โมเดิร์นเทรด กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายใน หารือผู้ประกอบการแปรรูปข้าว กข43 ทั้ง 7 รายร่วมกับผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรดจำนวน 4 รายได้แก่ Tesco Lotus, Big C super center, เดอะมอลล์กรุ๊ป และเซ็นทรัลฟู้ดเพื่อกำหนดแนวทางการวางจำหน่ายข้าวกข43 ใน Modern Trade โดยโมเดิร์นเทรดจะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในการนำเข้าข้าว กข43 ในการวางจำหน่ายข้าว กข43 และได้กำหนดราคาข้าว กข43 ที่วางจำหน่ายในห้าง Modern Trade ที่ราคา 60 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าข้าวปทุมธานีแต่ไม่สูงกว่าข้าวหอมมะลิทางนี้จะเริ่มจัดจำหน่ายสินค้าตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ข้าว กข43

                    กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเชื่อมโยงข้าว กข43 และผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการดำเนินนโยบายการผลิตและจำหน่ายข้าวคุณภาพ นอกเหนือจากการจำหน่ายข้าวทั่วไป สร้างการรับรู้ในวงกว้างถึงความสำเร็จในการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานข้าว กข43 อย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง (เกษตรกรผู้ปลูกข้าว กข43 และสหกรณ์การเกษตร) กลางทาง (ผู้ประกอบการแปรรูปข้าว) และปลายทาง (โมเดิร์นเทรด) ทำให้เกษตรกรมั่นใจว่ามีตลาดรับซื้อข้าวที่แน่นอน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการบริโภคข้าว กข43 และผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวที่ใช้วัตถุดิบของไทยให้กับผู้บริโภคในวงกว้างมากยิ่งขึ้น


                    ผลสำเร็จของการเชื่อมโยงในครั้งนี้ถือเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการข้าวที่เป็นรูปธรรม เห็นผลการเชื่อมโยงได้อย่างชัดเจน ทำให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเกษตรกร เกิดความเชื่อมั่นในแนวคิดการตลาดนำการผลิต และรูปแบบการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานของสินค้า

“ เป็นสัญลักษณ์เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้บริโภคว่า ข้าวบรรจุถุงพันธุ์ กข43 เป็นข้าวที่มีคุณภาพได้รับการรับรองจากกรมการข้าว ปลูกโดยชาวนาที่ขึ้นทะเบียน "นาแปลงใหญ่" กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การดูแลของสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกมั่นใจว่าข้าวที่ปลูกให้ผู้บริโภคเป็นข้าว กข43 สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้โดยระบบ QR Trace ”


เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้

ยื่นจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา

“ เป็นสัญลักษณ์ในการรับรองสินค้าเกษตรเพื่อแสดงถึงความปลอดภัย และคุณภาพของสินค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนั้นกำหนดโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้มอบหมายให้กรมการข้าวเป็นหน่วยงานหลักในการให้การรับรองระบบการผลิตข้าว และโรงสีข้าวเพื่อแสดงเครื่องหมายQ ในสินค้าข้าว ”


เครื่องหมายรับรองระบบการผลิตข้าว Q

กรมการข้าว

“ เพื่อให้มั่นใจว่าข้าวที่ปลูกให้ผู้บริโภคเป็นข้าว กข43 ที่กรมการข้าวให้เมล็ดพันธุ์ข้าวไปปลูกสีแปรโดยสหกรณ์หรือโรงสีข้าวที่ได้รับมาตรฐาน GMP และข้าวสารได้รับการรับรองมาตรฐาน Q เพื่อสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้โดยระบบ QR Trace เมื่อผู้บริโภคสแกน QR Code จะทราบถึงข้อมูลแหล่งที่มาของข้าวได้ ”


ระบบ QR Trace

มกอช.และกรมการข้าว

“ ข้าวสารคุณภาพ (ข้าวQ) คือ ผลผลิตข้าวที่มาจาดระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การผลิตในแปลงนา ได้ข้าวเปลือกGAP สีแปรสภาพในโงสี GMP และมีการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ข้าวอย่างมีขั้นตอนตามลำดับ ”


การผลิตข้าวข้าวในระบบ GAP หรือข้าว Q

กรมการข้าว

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่น ซิสเทม จำกัด